Privacitat i Protecció de dades

Informació sobre protecció de dades

Unió Esportiva Rapitenca ha implementat les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat

Unió Esportiva Rapitenca, CIF G43284538

Adreça postal

Avinguda dels Esports s/n

Telèfon

977077873

Adreça electrònica

info@uerapitenca.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Unió Esportiva Rapitenca tracta la informació que li faciliten els interessats, per tal de dur a terme la correcta gestió i administració dels serveis sol·licitats.

Quin tipus de dades tractem?

Dades identificatives, econòmiques i bancàries.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades pels clients es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades de clients associades a serveis finalitzats es conservaran mentre no se’n demani la supressió, per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament dels clients és l’execució d’un contracte de servei.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen cessions de dades, tret del marc de les obligacions legals que es puguin derivar.

Quins són els vostres drets?

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació per part del responsable del tractament sobre si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen. Accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la supressió de dades que ja no siguin necessaris per als fins que es van recollir, sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les dades, conservant-se en aquest cas únicament per a l’exercici de possibles reclamacions, i sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En el cas que tractem les seves dades per alguna finalitat en què haguem sol·licitat el seu previ consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això afecti a la sol·licitud del tractament previ a la seva retirada.

Com podeu exercir aquests drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades de contacte del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que l’identifiqui, i us facilitaran els formularis necessaris per a facilitar-vos l’exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es.