protocol-covidConsideracions Comunes

Grup de convivència

Equip = plantilla + cos tècnic

Requisits generals per a participar en les activitats

Els/les jugadors/res per poder assistir als entrenaments i/o partits han de complir amb els
següents requisits per tal preservar la salut del grup de convivència i de tots en general:
• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els
14 dies anteriors.
• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de
confinament).
• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en les activitats esportives del club, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.
• El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable, a més del permís
previst al Decret 267/2016, que l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans
esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

Mesures de protecció i prevenció generals

Rutines de neteja, manteniment i desinfecció

• Vestidors, cadència marcada per protocols sanitaris (Ajuntament)
• Gimnàs, després del seu ús (Club)
• Oficines, un cop al dia (Club)
• Sales de reunions, després del seu ús (Club)
• Material d’entrenament, després del seu ús (Club)

Control d’accés a l’estadi

• Es defineix com a únic punt d’accés a l’estadi l’entrada principal, la resta d’accessos romandran tancats. L’accés al bar es farà únicament per la porta propera al pavelló municipal i des d’allí no es podrà accedir a l’interior de l’estadi.
• S’estableixen mecanismes de registre d’entrada i dades d’estat de salut als entrenaments i partits (el club es reserva la decisió de fer els entrenaments i partits a porta tancada seguint indicacions d’estaments superiors locals, sanitaris i esportius).
• S’estableixen punts de neteja de mans a l’entrada/sortida de l’estadi, gimnàs i oficines.
• S’estableixen espais de circulació en zones comunes de l’estadi, diferenciant l’entrada i la sortida de manera que els recorreguts siguin d’un sol sentit i s’evitin els creuaments.

Proteccions personals

• Mascaretes
En la realització d’activitats no és necessari l’ús de mascaretes, s’ha d’intentar mantenir distàncies de seguretat en pauses i sempre que sigui possible.
Si que és obligatori el seu ús a l’entrada a l’estadi en el camí cap als vestidors o espai reservat per a l’activitat, i un cop finalitzat l’entrenament en el camí de sortida de l’estadi.
• Mentre no s’utilitzin les mascaretes s’hauran de desar dins la motxilla personal i no deixar-les a la vista.
• S’han instal·lat les corresponents mampares a les zones d’atenció al públic, principalment taulells d’oficines.
• En punts estratègics (entrada, sortida, zones descans, entrades interiors…) col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Mesures informatives

• S’han disposat visiblement per a les persones usuàries, sòcies i abonades, així com treballadors/es, de qualsevol espai practicable, panels i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut.
• S’han disposat de marques de torn d’espera i infografies informatives per respectar el torn.

Formació del personal

• S’ha fet arribar als empleats i entrenadors/monitors el contingut de l’actual protocol i les seves tasques/responsabilitats associades.
• En aquests mateixos col·lectius, s’ha promogut la certificació en els continguts web que La Generalitat de Catalunya utilitza en les sessions formatives de responsables de seguretat i higiene per a activitats de lleure

Funcionament i horari d’oficines

• Es comunica als socis que el sistema d’atenció al públic serà per Cita Prèvia.
• Es posa a disposició una adreça electrònica per fer les reserves.
Us demanem que mireu de fer les gestions i consultes de forma telemàtica, si de totes formes creieu necessari fer-ho de forma presencial, haureu d’enviar correu a oficines@uerapitenca.cat, i ens posarem en contacte amb vosaltres per concertar dia i hora de visita.
• S’han posat en funcionament les eines necessàries per poder realitzar tots el tràmits i pagaments de la temporada de forma no presencial.

Casos confirmats

Es demana que comuniqueu al club el més aviat possible l’existència d’un cas confirmat d’infecció de COVID al vostre nucli familiar més proper per a que puguem actuar en conseqüència. Al mateix temps s’han definit el protocols d’actuació davant de casos confirmats de personal i persones usuàries que manifestin símptomes compatibles, d’acord amb les directrius dels ens locals i sanitaris, de forma que si fos necessari les mesures a prendre anirien des d’apartar un grup de convivència de la pràctica esportiva fins aturar tota l’activitat del club, si així ho aconsellen els protocols marcats per la FCF, Regidoria d’esport de l’Ajuntament de La Ràpita i el departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya.

PROTOCOL D’ENTRENAMENTS

Consideracions Generals

• Els nens/es vindran equipats de casa.
• Roba neta, obligatori portar la roba neta i rentada cada dia.
• Cada grup de treball tindrà habilitada una zona i material diferent a la resta per deixar les seves pertinències.
• Cadascú es farà responsable de la seva aigua.
• Els entrenadors/es han de fer ús de les mascaretes de principi a fi d’entrenament.

Previ inici activitat

◦ Hi ha un full de registre d’accés i temperatura per equip que s’entregarà a l’entrenador i del qual es farà responsable.
◦ Tots els membres del cos tècnic han de fer-se control de temperatura abans d’iniciar activitat i enregistrar-ho al full de l’equip.
◦ Els jugadors/res poden portar motxilla amb calçat i botes, aigua, …

Accés a l’estadi

◦ Es farà únicament per la porta principal d’entrada de l’estadi (des del Bar no hi haurà accés a la resta de l’estadi ni a oficines).
◦ L’horari d’entrada serà de 15 minuts abans del horari oficial d’entrenament, fins passats 10 minuts (excepció horari sortida col·legi), després es tancaran les portes.
◦ Hi haurà personal del club per control d’higiene (desinfecció gel mans), temperatura i registre d’entrada als jugadors/es.
◦ L’entrenador anirà a la porta principal d’entrada a l’estadi a buscar als jugadors i els dirigirà a la zona d’entrenament.
◦ Les famílies o tutors del nens/es no podran accedir a les instal.lacions.

Fi d’activitat

◦ Temporalment, no hi haurà servei de vestidors ni dutxes.
◦ L’entrenador acompanyarà als jugadors a la sortida, la qual serà la ubicada en l’aparcament de caravanes per tal de ser recollits pels pares
i/o tutors.
◦ L’entrada i la sortida es farà de forma esglaonada per mantenir la
distància.
◦ L’entrenador o el seu segon procediran a la desinfecció del material u
utilitzat en l’entrenament, amb els dispositius de desinfecció que
proporciona el club.