Règim Intern

Article 1

objecte

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular la organització i funcionament de la Unió Esportiva Rapitenca dins del marc construït per la legislació vigent i amb subjecció plena a l’establer al seu ideari i Estatuts.
Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només té com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants de la mateixa, mitjançant l’esport que han escollit.
Per a portar a efecte aquest Pla, el Club ha creat una estructura organitzativa composada pel Director Tècnic, Coordinador, Entrenadors i Delegats que, basant-se en l’objecte fonamental anteriorment exposat tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:
a) La formació tant tècnica i tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els components dels equips al seu càrrec.
b) La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors, en totes les categories i edats.
c) La representació del Club davant la Federació Catalana de Futbol.
d) Mantenir el prestigi esportiu del Club, en cada categoria i competició a les que participi qualsevol equip al seu càrrec.

Article 2

àmbit d’aplicació

El present Reglament serà d’aplicació als següents àmbits.
a) Personal:
a. Els esportistes inscrits a l’Unió Esportiva Rapitenca desde la formalització de la seva inscripció fins la seva baixa.
b. A tot el personal tècnic del Club.
c. A tots els pares/mares dels jugadors des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva baixa al club, en aquells aspectes que els sigui aplicables.
d. Al personal auxiliar del Club.
e. A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formen part del Club.

b) Espacial:
a. Les instal·lacions esportives pròpies del camp de Futbol La Devesa situat a l’Avinguda dels Esports, s/n.
b. Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que es desplacen els components del Club en la seva totalitat o en part, bé sigui de manera esporàdica o habitual per a realitzar les activitats esportives.
c. A tots els efectes, el Director Tècnic, Coordinador, els delegats, entrenadors i jugadors seran responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o qualsevol persona relacionada amb ells. L’ incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides al present Reglament i especialment relatives a:
i. El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
ii. La falta de dedicació i esforç necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva.
iii. Els respecte de la imatge personal i del Club.
iv. Directrius indicades pel Director Tècnic i/o la Junta Directiva.
Facultarà al Club per a imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, podent inclòs, i en cas de reiteració o extrema gravetat, expulsar-lo del club.Article 3

estrucutura

El Club, de conformitat a l’establert contarà amb els següents Òrgans de Govern:
a) Col·legiats: Assemblea General i Junta Directiva.
b) Unipersonal: President, Vicepresident, Tresorer i Vocals.Article 4

principis d’actuació

Els Òrgans de Govern vetllaran per a que les activitats del Club es desenvolupen d’acord amb el projecte (ideari) del mateix, amb l’objectiu de fer possible l’efectiva realització de les finalitats establertes.
Els Òrgans de Govern del Club garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats així com a pares i mares i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.
En el si de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al que correspondrà, per delegació d’aquella, la resolució dels expedient incoats per la comissió de fets que puguin ser conceptuats com a falta greu o molt greu. Aquest Comitè estarà composat pel President del Club o persona a qui delegui, i integrat pel Director tècnic, Coordinador i un altre membre de la Junta Directiva.Article 5

del director tècnic – coordinador

Són funcions pròpies del Director Tècnic-Coordinadir:
1. És elegit, o destituït, per acord de la Junta Directiva del club.
2. Dirigeix, coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari d’acord amb les disposicions vigents, sense perjudici de les competències de la Junta Directiva.
3. Té con a objecte fonamental la gestió, seguiment i control d’equips i jugadors, en totes les categories i edats, vigilant l’adequat compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors del Club.
4. Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el club.
5. A principi de cada temporada haurà de treballar juntament amb els seus col·laboradors, els objectius esportius i comunicar-los a la resta de components de la mateixa.
6. Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva competència.
7. Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors.
8. Té la facultat de poder passar als jugadors d’un equip a un altre, per motius tècnico-esportius, inclòs d’una categoria a una altra sempre que no s’incompleixen els Reglaments de la Federació Catalana de Futbol.
9. Té la facultat de cessar al seu càrrec qualsevol entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats, segons l’indicat al present Reglament.
10. Té l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte i compostura exigides a qualsevol altre component del Club en qualsevol situació.
11. El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li son assignades al present Reglament, així com les que li fossen encomanades per la Junta Directiva del Club.
12. El director tècnic és el que una vegada complits els deures dels entrenadors autoritza el pagament dels seus honoraris, amb l’autorització per a poder retenir-la en el cas d’incompliment dels deures de qualsevol entrenador/preparador.
13. Proposa a la directiva els entrenadors elegits per a cada equip, podent canviar-los d’equips segons avanci la temporada.Article 6

dels entrenadors

Els entrenadors son aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en l’àmbit esportiu, i que el seu exercici s’orientarà a la realització de les finalitats educatives i esportives establerts a l’ideari del Club.
Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de l’absoluta confiança tant el Director Tècnic – Coordinador, com la Junta Directiva.
La designació dels entrenadors es competència de la Junta Directiva, a proposta del director Tècnic – Coordinador.Article 7

drets dels entrenadors

Els entrenadors tenen els següents drets:
a) A exercir les seves funcions dins del respecte a l’Ideari del Club, als equips de treball als que se’l destini.
b) A ser informats per qui correspongui dels assumptes que concerneixen al Club en general i a ells en particular.
c) A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estament i integrants del Club.
d) A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per a complir les finalitats del mateix i seguint les normes que regulen el seu ús.
e) A presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades per escrit, davant els Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Club.
f) Rebre l’equipament oficial del club tan per als partits com per als entrenaments.
g) Rebre assessorament per part del coordinador.
h) Ser substituït per un altre entrenador en cas de malaltia o no poder assistir a l’entrenament i/o partit per d’altres motius justificats.Article 8

deures dels entrenadors

Els entrenadors tenen els següents deures:
a) Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i una vegada aprovada pel Director Tècnic – Coordinador, desenvolupar i complir amb la programació establerta.
b) Participar, llevat causa justificada, en totes les activitats programades així com en aquelles a les que sigui degudament convocat.
c) Mantenir l’aspecte personal i al tècnico-esportiu una conducta digna i respectuosa amb l’ideari del Club en el desenvolupament de la seva funció, així com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els esportistes.
d) Exercir amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents.
e) Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats a l’ideari del Club.
f) Aplicar el Règim disciplinari del Club, al nivell de la seva competència.
g) Complimentar el Diari d’entrenaments en els aspectes tècnics i als referits a l’assistència i comportaments dels esportistes.
h) Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència al mateix.
i) Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament d’entrenaments i partits (xarxes, pilotes, banquetes…)
j) Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva.
k) Portar sempre l’equipament esportiu pertanyent al Club.
l) Controlar els jugadors en el moment de la dutxa per evitar possibles conflictes entre els jugadors.Article 9

drets dels jugadors – equips

a) El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.
b) Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l’esport. Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:
a. Un entrenador per equip.
b. Instal·lacions esportives adequades.
c. Equipament esportiu.
d. Un horari d’entrenament.
e. La participació de tots els equips en Competicions oficials.
f. L’ensenyament de la disciplina esportiva elegida.
g. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista.
c) Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.
d) Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, mitjançant la designació de capitans de cadascun dels equips.Article 10

deures dels jugadors – equips

a) Assistir als entrenaments prèviament establerts.
b) Els jugadors hauran d’estar completament equipats i preparats per a donar començament a l’entrenament amb puntualitat.
c) Assistir a tots els partits que siguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador, amb l’equipació esportiva que li sigui facilitats pel Club. Sent l’equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors estan obligats a portar-lo, complint les especificacions que per al mateix es detallen.
d) Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui acudir, havent-ho de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació (un mínim de 6 hores a la celebració del entrenament i de 24 hores per a un partit), llevat causes de força major.
e) Arribar puntualment a l’hora indicada tant als entrenaments com als partits als que siguin convocats.
f) Cuidar el material esportiu del club i les seves instal·lacions fent un ús adequat i correctes dels mateixos.
g) Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits, amb altes jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el Club.
h) Comprometre’s al desenvolupament de les activitats esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.
i) No jugar, entrenar o fer proves amb altres clubs excepte amb autorització escrita del propi club.
j) En cas de no convocatòria, assistir als partits excepte casos de força major i amb el consentiment de l’entrenador i el coordinador.
k) Acceptar, acatar i respectar les possibles decisions dels tècnics referents a canvis puntuals o fixes d’equip dins d’una mateixa temporada.Article 11

dels pares i mares

a) La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i acceptació per parts dels pares del ideari i normatives, així com procurar que els seus fills les respecten.
b) Els pares tenen dret a ser informats de la evolució esportiva i del comportament dels seus fills.
c) Els drets i obligacions dels pares recollits al present Reglament, s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquestos, al tutor o representant legal de l’alumne o jugador.
d) Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti.
e) Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i d’entregar-la en els terminis estipulats.
f) Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club en la forma i terminis establerts.
g) Tenen prohibits l’accés als vestuaris i als camps de joc exceptuant els casos de força major.
h) Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, accions que siguin competència exclusiva de l’entrenador.
i) S’ha d’abstenir-se de referir-se o recriminar accions als àrbitres.Article 12

drets dels socis

a) Participar amb veu i vot en les assemblees generals en condició d’igualtat amb els altres socis.
b) Prendre part de totes les activitats organitzades pel club.
c) Ser elector i seleccionable per als òrgans rectors.
d) Fer ús del carnet, insígnia o emblema del club.
e) Presentar sol·licituds i queixes o recorre a la Junta Directiva en defensa dels seus propis drets, sense perjudici del dret d’impugnació establert legalment.Article 13

deures dels socis

a) No realitzar actes contraris al fi social de l’entitat respectant les regles de la bona fe.
b) Abonar les quotes que acordi la Junta Directiva.
c) Complir les obligacions inherents al càrrec que desenvolupi.Article 14

definició de règim disciplinari

La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadors del Club.
Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Tècnic, coordinador i entrenadors en particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contracte i col·laboració constant.
Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures que consideri pertinents per a mantenir l’ordre dins de l’equip, comunicant-les amb posterioritat al Director Tècnic – Coordinador.Article 15

infraccions

Classificació:
Les faltes poden ser:
• Lleus.
• Greus.
• Molt greus.
Son faltes lleus:
a) les faltes injustificades de puntualitat.
b) Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
c) La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació quan sigui possible.
d) L’actitud passiva a entrenaments i partits.
e) La falta de respecte als seus companys o entrenador que es porti a terme a entrenaments, partits o desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres…
f) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa no greus.
g) Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
Son faltes greus:
a) Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
b) La reiterada i continua falta de respecte amb companys o entrenador, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es porti a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres…
c) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa greu als membres del Club i altres en deteriorament de la imatge del Club.
d) L’agressió física greu a membres del club o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors…
e) Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
f) La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.
g) Negar-se a participar en un equip de superior o inferior categoria del club que necessiti de l’actuació d’algun dels jugadors de categories inferiors.
Son faltes molt greus:
a) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa molt greus contra els membres del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club.
b) L’agressió física molt greu a membres del Club o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, …
c) La comissió de tres faltes greus durant una mateixa temporada esportiva.Article 16

sancions

Per la comissió de les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions:
Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas:
a) Amonestació privada.
b) Amonestació escrita i que serà comunicada als pares.
c) Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 7 dies.
Per faltes greus:
a) Apercebiment, en el cas de continues faltes injustificades d’assistència, en el que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i del Director Tècnic, Coordinador corresponent sobre aquesta actitud.
b) Canvi d’equip del jugador, si fos possible.
c) Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps no superior a 15 dies.

Per faltes molt greus:
a) Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 30 dies i una temporada.
La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu.Article 17

competència per a la imposició de sancions

El Director Tècnic – Coordinador, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat d’establir les sancions per a les faltes classificades com a lleus, adonant d’això al President de la Junta Directiva i aquest a la seva vegada al comitè de Disciplina, reunint-se urgentment a aquest efecte per a ratificar en el seu cas l’acorda’t pel Director Tècnic – Coordinador. Informant-se posteriorment a la Junta Directiva a la primera reunió que se celebri.
Està integrat pels següents membres:
• El President del Club o persona en qui delegui.
• Un membre de la Junta Directiva.
• El director Tècnic i el Coordinador.Article 18

procediment sancionador

En el cas de faltes greus i molt greus, el Comitè de Disciplina designarà entre els seus membres a un instructor que obrirà expedient, formularà plec de càrrecs al jugador, donarà audiència a aquest, als seus pares o representants legals, a l’entrenador i al Director Tècnic – Coordinador i a quantes persones al seu judici, puguin aportar dades d’interès ja que finalment, farà l’informe sobre aquest expedient al Comitè de Disciplina.
La instrucció de l’expedient haurà d’acordar-se en el menor termini possible i en tot cas no superar els deu dies, des de que es va tenir coneixement de la falta.
Les faltes greus i molt greus prescriuran als tres mesos.
Posteriorment, es donarà audiència al jugador i , si és menor d’edat, als seus pares, comunicant-los les faltes que se li imputen i la proposta de sanció acordada per escrit. El termini d’instrucció de l’expedient no haurà d’excedir de set dies hàbils.
La Junta Directiva, a proposta del Comitè de disciplina podrà decidir l’arxivament i sobreseïment de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari, i als efectes de graduar l’aplicació de les sancions que procedeixin, en tindran en contes les circumstàncies personals, familiars i socials del jugador.
La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data d’iniciació del mateix.
Les sancions imposades podran ser recorregudes davant la Junta Directiva.